Dotace pro
ZEMĚDĚLSTVÍ

Zemědělské podniky

Investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů
a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem, tam kde je obnova zásadní pro další činnost. Podporována budou například ustajovací a chovatelská zařízení, skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby, investice do nosných konstrukcí trvalých kultur, investice do staveb pro zahradnictví, pořízení speciálních mobilních strojů, či budování kotelen na biomasu či peletáren, jejichž produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku.

Dotace bude poskytována v rozmezí 40-60 % z celkových způsobilých výdajů