Dotace pro obce na osvětlení

By   21.3.2015

Použití dotace:

 • zřízení nového osvětlení stávajících přechodů,
 • výměnu nefunkčního či nedostatečného nasvětlení přechodů,
 • projektovou dokumentaci.

Výše podpory:

 • minimální dotace 10 000,- Kč,
 • maximální dotace 40 000,- Kč,
 • maximální míra podpory je 50 % z celkových výdajů.

Dotace na revitalizaci obce

By   25.2.2015

Příjemci: obce s 500 až s 5000 obyvateli v regionu soudržnosti Střední Morava

Výše dotace na projekt: až 85 %, od 2 mil. Kč do 10 mil. Kč

Předkládání žádosti do: 13. března 2015

 

Podporované aktivity:

 1. Transformace neefektivně využívaných urbanizovaných ploch na nové využití
 • ucelené řešení revitalizace městských a obecních částí, jader včetně památkových objektů,
 • výstavba parkovacích ploch.

 

 1. Hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství včetně výsadby okrasné zeleně
 • ucelené řešení s cílem revitalizaci náměstí, parků a dalších veřejných prostranství včetně veřejné zeleně, vedoucí k obnovení funkce regenerovaných ploch k veřejnému využití,
 • lze podpořit výstavbu parkovacích ploch.

 

 1. Přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova a výstavba infrastruktury a místních a účelových obslužných komunikací
 • stavební úpravy stávajících místních a účelových komunikací, případně je možná výstavba nových místních a účelových komunikací a to pouze ve vazbě na občanské vybavení a veřejná prostranství.
 • přeložky technické infrastruktury území v souvislosti se stavební úpravou či výstavbou místních a účelových komunikací, ale pouze v návaznosti na výše uvedené aktivity.
 • stavební úpravy a výstavba chodníků, pěších zón, podchodů, nadchodů, včetně značení a úprav pro tělesně postižené, veřejného osvětlení, veřejné zeleně a mobiliáře, ale pouze v návaznosti na výše uvedené aktivity.

 

 1. Odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží
 • odstranění nevyužitelných staveb z důvodu ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti obyvatel a požární bezpečnosti,
 • odstranění ekologických zátěží v případě, že se nejedná o závažnou ekologickou zátěž, pouze za podmínky, kdy žadatel o podporu není původcem kontaminace nebo původce již neexistuje.

Nemovitosti pro firmy z dotací

By   24.2.2015

Cílem programu je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících, budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání ve všech regionech kromě hl. m. Prahy umožňujících tak zachování a zvyšování zaměstnanosti v regionu či přispívajících ke zlepšení životního prostředí nebo pracovních podmínek zaměstnanců.

Dotace:

 • Minimální výše podpory 1 mil. Kč
 • Maximální výše podpory 200 mil. Kč

Míra podpory

 • Malý podnik maximálně 45 %
 • Střední podnik maximálně 35 %

Příjemci:             Malé a střední podniky.

Podporované aktivity:

 • Podporována bude modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží) a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty.

Způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek, zejména nákup či úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov.
 • Vybrané neinvestiční náklady (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu). Způsobilé výdaje projektu budou vedle Pravidel způsobilosti výdajů OP PIK blíže vymezeny v jednotlivých výzvách programu.

Dotace na veletrhy a propagaci firmy

By   24.2.2015

Cílem programu je posílení růstových motivací MSP, jejich schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR (územně i produktově), vstupovat na ně a udržet se na nich včetně podpory zapojování do mezinárodních programů. S tím souvisí zvýšená schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit.

Podporované aktivity:

 • služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (účast na zahraničních výstavách a veletrzích, organizace seminářů/akcí se zaměřením na konkrétní problematiku týkající se mezinárodní konkurenceschopnosti, např. právní aspekty daného teritoria aj., získání zkušeností s podnikáním v zahraničí, zvýšení schopnosti mezinárodní expanze a posílení růstových motivací podniků hledajících nové rozvojové příležitosti), např. prostřednictvím analýzy k plánování a designu nových produktů včetně posouzení jejich tržního potenciálu, a rozvoje nových technologií,
 • sofistikované poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí (se specifickou teritoriální znalostí) a poradenské služby pro strategické řízení a management inovací (mentoring, koučink, foresight ad.)
 • služby zaměřené na podporu internacionalizace MSP,
 • služby podporující zapojování MSP do mezinárodních programů, jako např. v oblasti výzkumné spolupráce (Horizont 2020, COSME)
 • služby zaměřené na zvýšení marketingových a manažerských dovedností MSP.

Způsobilé výdaje:

 • pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí, propagace a doprava v projektech MSP, cizojazyčné marketingové a propagační materiály, další výdaje související s účastí na výstavách a veletrzích v zahraničí, včetně propagace a dopravy,
 • služby odborných poradců (včetně designérů) a právních služeb v oblasti duševního vlastnictví) a další výdaje v projektech zaměřených na zvýšení schopnosti mezinárodní expanze a posílení růstu podniků pro nové rozvojové příležitosti na zahraničních trzích,
 • služby poradenských expertů pro strategické řízení a management inovací,
 • služby poradenských expertů zaměřené na podporu internacionalizace MSP a jejich zapojování do mezinárodních programů,
 • služby zaměřené na podporu internacionalizace MSP,
 • služby nezbytně nutné pro realizaci interního projektu,
 • náklady na administraci interního projektu.

Míra podpory

 • Malý podnik maximálně 50 %
 • Střední podnik maximálně 50 %

Dotace: (dle typu projektu)

 • Minimální výše podpory 200 tis. Kč
 • Maximální výše podpory 200 mil. Kč

DOTACE NA OSVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE

By   24.2.2015

Cíl programu

Zvyšování bezpečnosti formou instalace osvětlení přechodů pro chodce.

Předmět podpory

Instalace sloupového osvětlení u doposud neosvětlených přechodů.

 

Předkládání žádostí o dotaci

Do 6. března 2015

 

Výše příspěvku

Až 200 000,- Kč bez nutnosti finanční spoluúčasti.

 

Příjemci

Obce a městské části.

Podpora ICT

By   24.2.2015

Cílem programu je zvýšení nabídky nových informačních systémů, ICT řešení a vysoce sofistikovaných ICT nástrojů umožňujících rovněž efektivní využití informačních bází (big data) a mobilního sdílení informací, cloudových řešení a služeb a nových softwarových produktů a služeb, moderních digitálních služeb, a to včetně související implementace. Dále pak rovněž lepší uplatnění produktů českých IT podniků na globálním trhu. V neposlední řadě rozvoj znalostí a dovedností IT odborníků.
Prostřednictvím podpory center sdílených služeb má tento program za cíl snižování investičních nákladů a nákladovosti procesů a zvyšování efektivity činností v podnicích, a tím zvyšování jejich konkurenceschopnosti.

Podporované aktivity:

• tvorba nových sofistikovaných ICT řešení, tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace,
• zřizování a provoz center sdílených služeb,
• budování a modernizace Datových center.

Způsobilé výdaje:

• Dlouhodobý hmotný majetek
o Stavby, pozemky, rekonstrukce, projektová dokumentace, novostavby, hardware a sítě, stroje a zařízení,
• Dlouhodobý nehmotný majetek
o Software, licence, know-how,
• Vybrané provozní náklady
o Mzdové náklady, služby poradců a expertů, nájem prostor.

Míra podpory

• Malý podnik maximálně 45 %
• Střední podnik maximálně 35 %
• Velký podnik maximálně 25 %
Dotace:
• Minimální výše podpory dle výzvy
• Maximální výše podpory 200 mil. Kč