Dotace pro
ZEMĚDĚLSTVÍ

Lesnictví

Podpora lesnictví je poskytována v několika oblastech.

a) Lesnická infrastruktura

Podpora rekonstrukcí a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Ke zvýšení hustoty dojde realizací výstavby nové cesty či zvýšením kategorie stávající cesty její rekonstrukcí.

b) Zalesňování a zakládání lesů

Zalesnění zemědělské půdy včetně poskytnutí péče o založený porost a náhrady za ukončení zemědělské činnosti.

c) Preventivní opatření v lesích

Podpora bude zaměřena na realizaci preventivních opatření před povodňovými situacemi a následné snížení rozsahu škod způsobených těmito extrémními jevy. Budou podpořeny výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin, preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích, např. zkapacitnění koryta vodního toku, stabilizace koryta, zabezpečení břehů, protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích – např. hrazení a stabilizace strží, zábrany sesuvů půdy, sanace erozních rýh i projektová dokumentace.

d) Obnova lesů po kalamitách

Podpora snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi.
Podpora bude poskytnuta na zpracování projektové dokumentace, odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů, příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním (např. odstranění vývratových koláčů, naorávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava půdy), umělou obnovu sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách, ochranu založených porostů.