Dotace na veletrhy a propagaci firmy

By   24.2.2015

Cílem programu je posílení růstových motivací MSP, jejich schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR (územně i produktově), vstupovat na ně a udržet se na nich včetně podpory zapojování do mezinárodních programů. S tím souvisí zvýšená schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit.

Podporované aktivity:

 • služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (účast na zahraničních výstavách a veletrzích, organizace seminářů/akcí se zaměřením na konkrétní problematiku týkající se mezinárodní konkurenceschopnosti, např. právní aspekty daného teritoria aj., získání zkušeností s podnikáním v zahraničí, zvýšení schopnosti mezinárodní expanze a posílení růstových motivací podniků hledajících nové rozvojové příležitosti), např. prostřednictvím analýzy k plánování a designu nových produktů včetně posouzení jejich tržního potenciálu, a rozvoje nových technologií,
 • sofistikované poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí (se specifickou teritoriální znalostí) a poradenské služby pro strategické řízení a management inovací (mentoring, koučink, foresight ad.)
 • služby zaměřené na podporu internacionalizace MSP,
 • služby podporující zapojování MSP do mezinárodních programů, jako např. v oblasti výzkumné spolupráce (Horizont 2020, COSME)
 • služby zaměřené na zvýšení marketingových a manažerských dovedností MSP.

Způsobilé výdaje:

 • pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí, propagace a doprava v projektech MSP, cizojazyčné marketingové a propagační materiály, další výdaje související s účastí na výstavách a veletrzích v zahraničí, včetně propagace a dopravy,
 • služby odborných poradců (včetně designérů) a právních služeb v oblasti duševního vlastnictví) a další výdaje v projektech zaměřených na zvýšení schopnosti mezinárodní expanze a posílení růstu podniků pro nové rozvojové příležitosti na zahraničních trzích,
 • služby poradenských expertů pro strategické řízení a management inovací,
 • služby poradenských expertů zaměřené na podporu internacionalizace MSP a jejich zapojování do mezinárodních programů,
 • služby zaměřené na podporu internacionalizace MSP,
 • služby nezbytně nutné pro realizaci interního projektu,
 • náklady na administraci interního projektu.

Míra podpory

 • Malý podnik maximálně 50 %
 • Střední podnik maximálně 50 %

Dotace: (dle typu projektu)

 • Minimální výše podpory 200 tis. Kč
 • Maximální výše podpory 200 mil. Kč