Podpora ICT

By   24.2.2015

Cílem programu je zvýšení nabídky nových informačních systémů, ICT řešení a vysoce sofistikovaných ICT nástrojů umožňujících rovněž efektivní využití informačních bází (big data) a mobilního sdílení informací, cloudových řešení a služeb a nových softwarových produktů a služeb, moderních digitálních služeb, a to včetně související implementace. Dále pak rovněž lepší uplatnění produktů českých IT podniků na globálním trhu. V neposlední řadě rozvoj znalostí a dovedností IT odborníků.
Prostřednictvím podpory center sdílených služeb má tento program za cíl snižování investičních nákladů a nákladovosti procesů a zvyšování efektivity činností v podnicích, a tím zvyšování jejich konkurenceschopnosti.

Podporované aktivity:

• tvorba nových sofistikovaných ICT řešení, tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace,
• zřizování a provoz center sdílených služeb,
• budování a modernizace Datových center.

Způsobilé výdaje:

• Dlouhodobý hmotný majetek
o Stavby, pozemky, rekonstrukce, projektová dokumentace, novostavby, hardware a sítě, stroje a zařízení,
• Dlouhodobý nehmotný majetek
o Software, licence, know-how,
• Vybrané provozní náklady
o Mzdové náklady, služby poradců a expertů, nájem prostor.

Míra podpory

• Malý podnik maximálně 45 %
• Střední podnik maximálně 35 %
• Velký podnik maximálně 25 %
Dotace:
• Minimální výše podpory dle výzvy
• Maximální výše podpory 200 mil. Kč